สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
มุมอาเซียน
แบบสอบถามฯ
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 ร้องเรียนร้องทุกข์งานบริหารงานบุคคล
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
  3.235.62.151  
     
     
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
   
 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตรึม
   
         
  มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ให้กับผู้ประสบภัย วาตภัย   รับมอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 2019  
         
  มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ให้กับผู้ประสบภัย วาตภัย
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 อบต.ตรึม ร่วมกับอำเภอศีขรภูมิ สภากาชาดไทย ฝ่ายปกครองตำบลตรึม และสมาชิกสภา อบต.ตรึม ร่วมมอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย ให้กับผู้ประสบภัย วาตภัย ความเสียหายเป็นที่อยู่อาศัย จำนวน 6 ...
  รับมอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 2019
 
 
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
 

ระบบสาธารณูปโภค

1. การโทรคมนาคม

อินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 2 แห่ง

2. การไฟฟ้า

เขตตำบลตรึม เป็นชุมชนที่มีระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน

3. ระบบประปา

ตำบลตรึมยังขาดระบบประปาที่ถูกสุขอนามัยทั้ง 18 หมู่บ้าน

การศึกษา มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกาเจาะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิมนทราราม (บ้านหัวแรต) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตรึม และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำนวน 6 โรงเรียน อีกทั้งการศึกษาตามภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาสัย นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 8 แห่งห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง ให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจ

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง

Øโรงเรียนบ้านตรึม

Øโรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส

Øโรงเรียนบ้านหัวแรต

Øโรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ

Øโรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่

Øโรงเรียนบ้านหนองหิน

โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง

Øโรงเรียนบ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์)

สาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรึม ตั้งอยู่บ้านนา หมู่ที่7 รับผิดชอบการสร้างเสริมสุขภาพและบริการชุมชน จำนวน 10 หมู่บ้านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหัวแรต ตั้งอยู่บ้านหัวแรต หมู่ที่ 5รับผิดชอบการส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน และบริการชุมชน จำนวน 8 หมู่บ้านได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบ้านหนองจอก มีศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)มีอาสาสมัคร ทุกหมู่บ้าน หน่วยกู้ชีพ และได้ผ่านการอบรมแล้ว

การบริการโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมประกอบด้วย ถนนลาดยางสายหลัก 2 สาย ระยะทาง 13,000เมตรถนนดินลงหินคลุกระยะทาง 20,000เมตรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านระยะทาง 21,000เมตรถนนดินระยะทาง 9,000เมตรการโทรคมนาคมโทรศัพท์พื้นฐาน สาธารณะ เคลื่อนที่ และระบบอินเตอร์เน็ตการไฟฟ้าการบริการด้านไฟฟ้าในครัวเรือน ไฟฟ้าในการเกษตร ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

องค์กรชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 18 กลุ่มกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 400 คนกลุ่มส่งเสริมการเกษตร จำนวน 3 กลุ่มกลุ่มเยาวชนระดับตำบล จำนวน 1 กลุ่มกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จำนวน 18 กลุ่มกลุ่มสตรีระดับตำบล จำนวน 1 กลุ่มกลุ่ม ทส.ปช. จำนวน 2 รุ่น 300 คนกลุ่ม กนช. 1 รุ่น จำนวน 100 คนกลุ่มผู้ใช้น้ำ 1 กลุ่มกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) 100 คนกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 1,129 คน

 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด