สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
มุมอาเซียน
แบบสอบถามฯ
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 ร้องเรียนร้องทุกข์งานบริหารงานบุคคล
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการคมนาคม
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
  3.235.62.151  
     
     
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
   
 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตรึม
   
         
  มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ให้กับผู้ประสบภัย วาตภัย   รับมอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 2019  
         
  มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ให้กับผู้ประสบภัย วาตภัย
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 อบต.ตรึม ร่วมกับอำเภอศีขรภูมิ สภากาชาดไทย ฝ่ายปกครองตำบลตรึม และสมาชิกสภา อบต.ตรึม ร่วมมอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย ให้กับผู้ประสบภัย วาตภัย ความเสียหายเป็นที่อยู่อาศัย จำนวน 6 ...
  รับมอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 2019
 
 
 
 
สภาพทางสังคม
 

ลักษณะทางสังคม

การปกครองมีลักษณะ การปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่น มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม 1 แห่ง จำนวน 18 หมู่บ้าน ภาษาที่ใช้เป็นภาษาพื้นเมือง คือภาษากูย ร้อยละ 95 และภาษาไทยอีสาน ร้อยละ 5การปกครองของแต่ละหมู่บ้านมีผู้ปกครองดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านตรึม นายสุวรรณ บุตรงาม ฝ่ายปกครอง ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2 บ้านกุดทอง นายไพบูลย์ อุดมดัน ฝ่ายปกครอง ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3 บ้านหนองท่ม นายประหยัด ควรสุข ฝ่ายปกครอง ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4 บ้านกาเจาะ นายทองสูน รัตนธิวัต ฝ่ายปกครอง ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านหัวแรต นายยนต์ ดัชถุยาวัตร ฝ่ายปกครอง ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6 บ้านบ่อน้ำใส นายทองใส หงส์เพชร ฝ่ายปกครอง ตำแหน่ง กำนันตำบลตรึม

หมู่ที่ 7 บ้านนา นายก้าน ทรัพย์เจริญ ฝ่ายปกครอง ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8 บ้านอาวุธ นายถาวร ภางาม ฝ่ายปกครอง ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9 บ้านจังเอิด นายสมจิตร วังสันต์ ฝ่ายปกครอง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10 บ้านสวาย นายธีรยุทธ บูรณ์เจริญ ฝ่ายปกครอง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมูที่ 11 บ้านหนองหิน นายมั่นการะเกษ ฝ่ายปกครอง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 12 บ้านหนองมม่วง นายเสาว์ดัชถุยาวัตร ฝ่ายปกครอง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 13 บ้านบก นายทองพันธ์ จันทร์แก้ว ฝ่ายปกครอง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 14 บ้านบุไพร นายวิโรจน์ พนารินทร์ ฝ่ายปกครอง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์โกฏิ นายอรุณรัตน์ แต้มทอง ฝ่ายปกครอง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 16 บ้านตรึม นายสุธี วังสันต์ ฝ่ายปกครอง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 17 บ้านโคกศิลา นายสันติ บุตรงาม ฝ่ายปกครอง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 18 บ้านหนองใหญ่ นายคูณ ทรัพย์เจริญ ฝ่ายปกครอง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอศีขรภูมิ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 10,357 คน จำแนกเป็นชาย 5,199 หญิง 5,158คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น2,218ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบจำนวนครัวเรือน

(ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอศีขรภูมิ / เดือนพฤษภาคม / 2557)

ตาราง - แสดงจำนวนประชากรและครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ปี 2554

ปี 2554

(จำนวนประชากร)

ปี 2555

ปี 2555

(จำนวนประชากร)

จำนวน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

ตรึม

240

550

559

1,109

242

559

557

1,116

2

กุดทอง

134

306

318

624

134

307

319

626

3

หนองท่ม

55

139

122

261

55

141

120

261

4

กาเจาะ

127

248

264

512

128

242

260

502

5

หัวแรต

222

524

497

1,021

224

528

496

1,024

6

บ่อน้ำใส

184

459

425

884

185

459

424

883

7

นา

106

237

239

476

106

241

242

483

8

อาวุธ

135

352

360

712

136

353

365

718

9

จังเอิด

62

168

168

336

63

169

166

335

10

สวาย

62

188

169

357

64

193

168

361

11

หนองหิน

146

308

325

633

148

307

327

634

12

หนองม่วง

87

224

223

447

87

224

223

447

13

บก

94

204

243

447

95

205

243

448

14

บุไพร

48

121

104

225

48

114

103

217

15

ทรัพย์โกฏิ

84

208

217

425

85

210

219

429

16

ตรึม

134

323

339

662

135

318

341

659

17

โคกศิลา

96

226

220

446

96

221

221

442

18

หนองใหญ่

159

376

355

731

161

376

358

734

รวม

2,175

5,161

5,147

10,308

2,192

5,167

5,152

10,319

 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด